Milieu & duurzaamheid

ESG-criteria en rapportage

Een solide basis voor vertrouwen en verantwoord beleggen

5 minuten05/07/2022

De laatste jaren zijn mensen en bedrijven over de hele wereld zich steeds meer bewust geworden van de dringende behoefte aan een toekomstgericht perspectief, vooral met betrekking tot industrie en productieprocessen. Klimaatovereenkomsten, veiligheidsvoorschriften op het werk en de Europese Due Diligance Act zijn allemaal bewijzen van de toenemende druk om verantwoord te handelen, die nu in alle sectoren van het bedrijfsleven doordringt. Een ander voorbeeld is te vinden in de financiële sector, waar het classificeren van duurzame beleggingen op basis van ESG-criteria ingang heeft gevonden. Een groter bewustzijn van duurzaamheid in de samenleving in het algemeen, samen met een groter milieubewustzijn en een sterker besef van mondiale verantwoordelijkheid, hebben allemaal bijgedragen tot een zichtbare stijging van de vraag naar beleggingskansen die aan ESG-criteria voldoen.

ESG: Waar het voor staat en wat het betekent

Het acroniem "ESG" staat voor environmental, social en (corporate) governance. Deze drie aspecten bestrijken de verantwoordelijkheidsgebieden waarop ondernemingen volgens specifieke criteria moeten trachten te opereren. In de financiële sector worden ESG-criteria en bijbehorende KPI's ook gebruikt als beleggingscriteria om ervoor te zorgen dat beleggingen zo duurzaam mogelijk zijn.

Strikt genomen is "duurzaam" in deze context niet helemaal een accurate term, aangezien ESG en duurzaamheid twee afzonderlijke en verschillende concepten zijn. In een ruimere context beschrijft de term "duurzaamheid" een overkoepelend concept van toekomstbewuste praktijken die erop gericht zijn een evenwicht te creëren tussen het verbruik en de vernieuwing van hulpbronnen zonder de volgende generaties te belasten of te benadelen. ESG daarentegen richt zich specifiek op financiële aspecten en helpt potentiële beleggers ecologisch en sociaal verantwoorde beleggingen te vinden. ESG-criteria maken het voor verantwoordelijke beleggers dus gemakkelijker om geschikte financiële producten te vinden. Aangezien ESG-conforme beleggingen over het algemeen in de lijn liggen van het begrip duurzaamheid, worden de twee termen vaak synoniem gebruikt.

Wat zijn ESG-criteria?

Meer in het bijzonder zijn ESG-criteria beleggingscriteria die het mogelijk maken de duurzaamheidscertificaten van verschillende financiële producten te onderzoeken. Zij zijn de facto een industriële norm geworden voor duurzame beleggingen. Tot op heden is er echter geen universeel classificatiesysteem opgesteld, wat ertoe heeft geleid dat er verschillende systemen naast elkaar worden gebruikt.

Een van de meest gebruikte milieucriteria is de impact van een organisatie op het klimaat of haar bijdrage aan klimaatbescherming. Ondertussen schijnt het sociale aspect van ESG steeds meer een licht op de veiligheid op de werkplek, en inspanningen om corporate governance te verbeteren zijn de focus van de nieuwe Duitse wet op de toeleveringsketens. Zoals eerder opgemerkt, zijn er echter geen specifieke criteria waaraan organisaties verplicht moeten voldoen. Er zijn tot op heden geen vaste, universele ESG-criteria geformuleerd, wat soms leidt tot ongelijke eisen die per sector verschillen. Bovendien richten verschillende soorten bedrijven zich op verschillende ESG-metrieken en KPI's.

ESG in een oogopslag

 

 

Environment

Social

Governance

Implicaties

 • Bescherming van het milieu
 • Behoud van hulpbronnen
 • Hernieuwbare energie gebruiken
 • Toekomstbewust werken
 • Bescherming van de mensenrechten en de menselijke waardigheid
 • Uitbannen van kinderarbeid en slavernij
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van werknemers
 • Een eerlijke verdelingl van de sociale verantwoordelijkheid op zich nemen
 • Ethisch bedrijfsbeheer
 • Bestrijding van corruptie/anti-competitief gedrag
Veel gebruikte criteria
 • Bescherming van het klimaat
 • Beheer van de hulpbronnen
 • Waterbeheer
 • Energie- en emissiebeheer
 • Beheer van gebouwen
 • Gezondheid en arbeidsveiligheid 
 • Gezondheid en welzijn
 • CPD voor werknemers
 • Supply chain audits
 • (Inter)nationale samenwerking
 • Naleving
 • Supervisie, beheer & controlestructuren
 • Reputatiemanagement
 • Diversiteit
 • Naleving
 • Toezicht, beheer & controlestructuren
 • Reputatiebeheer
 • Diversiteit

Toch is een consensus over een gestandaardiseerde, universele reeks criteria al in zicht. Al in 2006 formuleerde een VN-initiatief met de naam Principles of Responsible Investment zes belangrijke aspiratiebeginselen. In 2020 introduceerde de EU de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten, in april 2021 gevolgd door de gedelegeerde handeling inzake het klimaat van de EU-taxonomie, als onderdeel van haar streven naar een gestandaardiseerd, pan-Europees systeem voor duurzame producten. De taxonomie van de EU omvat ook een pakket voor duurzame financiering dat expliciet op de financiële sector is gericht. Dit zou het mogelijk kunnen maken om strikte wettelijke vereisten vast te stellen, wat op zijn beurt de transparantie van de naleving van ESG-regels zou vergroten.

Kritiek op ESG-criteria

Een universeel classificatiesysteem en grotere transparantie zijn beide essentieel om de centrale punten van kritiek op de tot nu toe gebruikte ESG-criteria te weerleggen. Momenteel kunnen bedrijven in verschillende sectoren verschillende KPI's kiezen om de naleving van ESG-criteria te meten, wat ertoe heeft geleid dat ratingbureaus voor duurzaamheid alleen ratings voor specifieke aspecten krijgen, terwijl de volledige duurzaamheidsprestatie van een bedrijf buiten beschouwing wordt gelaten. Dit systeem is vatbaar voor belangenconflicten.

Deze best-in-class ratings stellen bedrijven in staat zichzelf te vergelijken met andere spelers in hun sector - meestal met zeer gunstige uitkomsten. Het feit dat bedrijven minder ideale aspecten van hun aanbod volledig kunnen uitsluiten, betekent dat zij zich kunnen presenteren als toonbeelden van sociale en milieuverantwoordelijkheid, leiders op dit gebied in hun sector, ook al is hun aanpak over het geheel genomen minder duurzaam. Het huidige systeem wordt dan ook vaak bekritiseerd omdat het greenwashing in de hand werkt.

Software voor ESG reporting

Toekomstige classificatiesystemen zullen erop gericht zijn dergelijke problemen te voorkomen. Ondernemingen die certificering hopen te verkrijgen onder nieuwe ESG-classificatiesystemen, worden nu geconfronteerd met de kwestie van het implementeren van ESG-regelgeving en het meten van hun prestaties op deze gebieden. Dit is zeker de moeite waard gezien de toenemende algemene belangstelling voor ESG-conforme beleggingen en bewijzen dat beleggers actief op zoek zijn naar dergelijke beleggingen, waardoor bedrijven die ESG-criteria negeren waardevol beleggerskapitaal zouden kunnen mislopen. Bovendien komen verbeteringen op het vlak van arbeidsveiligheid en milieunormen uiteindelijk de hele onderneming ten goede. Het is zeker een uitdaging om een transparant en traceerbaar overzicht te houden van de implementatie van ESG-criteria. Daarom is het vaak de moeite waard om een softwareoplossing te introduceren die de rapportagevereisten voor milieu-, sociale en governance-aspecten kan afdekken. Een gecentraliseerde softwareoplossing die u in staat stelt informatie te beheren en workflows te automatiseren, ondersteunt en vereenvoudigt de rapportage en verbetert op die manier de duurzaamheid van productieprocessen. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven de rapportage over ESG-criteria eenvoudig integreren en hun prestaties monitoren.

Overzicht van de belangrijkste punten

 • In de komende jaren zullen universele ESG-criteria worden ingevoerd

 • ESG-criteria helpen de transparantie te vergroten en de duurzaamheid te verbeteren

 • Milieu- en maatschappelijk verantwoorde bedrijven kunnen zichzelf positioneren als aantrekkelijkere werkgevers en zakenpartners

 • Software ondersteunt de integratie en rapportage van duurzaamheids-/ESG-criteria

 

Een universele ESG-classificatie kan de basis leggen voor meer sociale en ecologische investeringen en tegelijkertijd bedrijven stimuleren om aan deze criteria te voldoen - en zo hun steentje bij te dragen aan een verantwoorde toekomst voor iedereen.

X