Compliance, Gevaarlijke stoffen

Chemische voorschriften in termen van REACH, GHS en CLP

Leer hoe u door het Europese regelgevingslandschap navigeert en SDS-updates en chemische etikettering beheert

5 minuten29/06/2022

Van dr. Alex Paul

De druk van de regelgeving neemt toe. Met elk jaar nieuwe wetten die de productie en het gebruik van chemicaliën regelen en met bestaande voorschriften die voortdurend veranderen om gelijke trend te houden met de wetenschappelijke vooruitgang, is het een uitdaging geworden om door het chemische regelgevingslandschap te navigeren. Als gevolg van deze snel groeiende complexiteit merken veel bedrijven nu dat hun teams voor naleving van de regelgeving en voor milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) achterop raken door een gebrek aan capaciteit en personeelstekort.

Bedrijven worden niet alleen gedwongen om op de hoogte te blijven van de veranderingen, maar ze moeten er ook voor zorgen dat ze aan al hun wettelijke vereisten kunnen voldoen. En naarmate meer en meer landen hun eigen varianten van chemische wetgeving implementeren, breidt deze uitdaging zich uit naar het mondiale niveau.

Bedrijven die internationaal met gevaarlijke stoffen werken, worden met tal van uitdagingen geconfronteerd, zoals

 • Geografische barrières: Chemicaliën worden wereldwijd gebruikt, geleverd en geproduceerd en ondanks inspanningen om wereldwijde systemen te harmoniseren, verschillen de definities en vereisten voor gevaarlijke chemicaliën, milieu- en veiligheidswetten op de werkplek nog steeds sterk - van staat tot staat, van regio tot regio en van land tot land. Voeg daarbij een steeds complexer wetgevend kader (REACH, CLP, BPR, enz.) en het wordt moeilijk voor bedrijven om aan de eisen te blijven voldoen en toegang te krijgen tot alle markten.
 • Taalbarrières: Het verplaatsen van chemicaliën van het ene land naar het andere betekent dat fabrikanten en verzenders zeer waarschijnlijk tegen communicatieproblemen aanlopen in verschillende talen en culturen.

In dit artikel komt u meer te weten over REACH en de eisen die worden gesteld aan de samenstelling van het SDS (veiligheidsinformatieblad), het GHS en de CLP-etikettering. U leert ook hoe u uw chemische naleving kunt verbeteren en ontdekt hoe nieuwe technologieën u kunnen helpen om de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan en te beheersen.

GHS: wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen

Het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen helpt de indeling en etikettering voor bedrijven te harmoniseren en is bedoeld om de regelgevingslast voor bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen hanteren, opslaan en gebruiken, te verminderen. Om aan de GHS-normen te voldoen, moeten containers met chemische stoffen een geharmoniseerd signaalwoord, pictogram, gevarenaanduiding (voor elke gevarenklasse en -categorie) en voorzorgsmaatregel bevatten.

Het GHS is ontwikkeld om de chemische voorschriften en normen van verschillende landen op elkaar af te stemmen. Vóór het GHS hadden de verschillende landen hun eigen vaste systemen voor de indeling en etikettering van chemische producten. Hoewel de bestaande systemen in veel opzichten op elkaar leken, waren de verschillen groot genoeg om tot verschillende gevarenclassificaties, etiketten of veiligheidsinformatiebladen voor hetzelfde product te leiden. Zelfs met het GHS kunnen er van land tot land verschillen in de indeling blijven bestaan wanneer gegevens anders worden geïnterpreteerd of andere gegevens worden gebruikt. Dit blijkt moeilijk te reguleren en te handhaven, kostbaar voor bedrijven die aan veel verschillende systemen moesten voldoen, en verwarrend voor werknemers die de gevaren van een chemische stof moesten begrijpen om veilig te kunnen werken.

CLP: Verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking

In de Europese Verordening (EG) 1272/2008 - ook bekend als de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) - zijn de GHS-classificatiecriteria en etiketteringsregels opgenomen zoals die op UN-niveau zijn overeengekomen. Met CLP kregen de Europese landen het mandaat om een wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen in te voeren dat hielp:

 • Bevordering van de efficiëntie van de regelgever
 • De handel vergemakkelijken
 • Naleving vergemakkelijken
 • De kosten te verminderen
 • Betere, consistente informatie over gevaren verstrekken.
 • Bevordering van het veilig vervoeren, hanteren en gebruiken van chemische stoffen
 • Bevorderen van een betere reactie op noodsituaties bij chemische incidenten.
 • De noodzaak van dierproeven verminderen.

De REACH-verordening chemische stoffen

De Europese verordening (EG) nr. 1907/2006 - ook bekend als REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) - is op 1 juni 2007 in werking getreden. REACH is in alle EU-lidstaten gelijkelijk en rechtstreeks toepasselijk.

REACH blijft een grote uitdaging voor bedrijven, vooral in het huidige klimaat van wereldwijde tekorten, verstoring van de scheepvaart en kosteninflatie die hen dwingt alternatieve leveranciers te zoeken. Hoewel de registratiedrempel van 1 ton goed wordt begrepen, kan dit nog steeds een belemmering vormen om snel toegang tot de markt te krijgen. Bovendien blijft REACH zich ontwikkelen en is er wetgeving ingevoerd met betrekking tot vergoedingen, gegevensuitwisseling, nanomaterialen, termijnen en meer. Toekomstige ontwikkelingen zullen zich waarschijnlijk richten op het beheer van beperkingen, autorisaties, hormoonontregelaars en polymeren.

REACH bijlage II en de samenstelling van SDS (veiligheidsinformatiebladen)

Bijlage II bij REACH bevat voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor stoffen en mengsels. Zij behandelt het formaat en de inhoud, en geeft per onderdeel aanwijzingen voor de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieblad voor de Europese Unie.

Met ingang van 2020 heeft de Europese Commissie bijlage II van REACH gewijzigd. Hoewel veiligheidsinformatiebladen niet vaak veranderen, wijzigde deze update de vereisten voor het SDS-formaat en de gegevensinhoud. Dit betekent dat alle SDS'en die zijn opgesteld volgens de oude eisen van bijlage II nu moeten worden herschreven om te voldoen aan de bijgewerkte eisen.

Betere naleving van chemische voorschriften met technologie

Hoe kunt u het beste omgaan met de uitdagingen van het internationaal omgaan met gevaarlijke stoffen en voldoen aan REACH, GHS en CLP? Steeds meer bedrijven wenden zich tot de technologie om hun zorgen over de naleving van de chemische regelgeving op te lossen. Met cloud-gebaseerde SDS- en EHS-oplossingen voor chemische inventarisatie kunnen bedrijven van elke omvang bijvoorbeeld hun veiligheidsinformatiebladen ophalen, opslaan en bijwerken, zodat er geen omslachtige fysieke ordners en verouderde spreadsheets meer nodig zijn om de inventaris bij te houden.

Softwareprogramma's voor SDS-beheer blijken een zeer nuttige hulpbron voor bedrijven te zijn, vooral nu de deadline van bijlage II nadert.

Dus hoe kan technologie helpen?

 • Centraliseren van gegevens, waardoor ze gemakkelijker toegankelijk zijn. Wijzigingen in gegevens worden zichtbaarder en kunnen worden gevolgd in verschillende functies en regio's.

 • Vermindering van handmatige gegevensinvoer en daarmee samenhangende fouten.

 • In realtime beheren en updates van SDS en etiketten, in overeenstemming met de bestaande GHS-richtlijnen

 • Verlaag de time-to-market door meer efficiëntie.

 • Betere naleving van OSHA door geïntegreerd beheer van veiligheidsinformatiebladen (SDS), waardoor het niet langer nodig is om fysiek papierwerk bij te houden voor documentatie over productveiligheid.

Sinds zijn indiensttreding bij Yordas Group heeft Dr Alex Paul een centrale rol gespeeld in het beheer van de regulerende diensten van de Group, waaronder: EU-REACH, UK-REACH, KKDIK, BPR en andere wereldwijde kennisgevingen. Hij is uitgebreid betrokken geweest bij de ondersteuning van REACH projecten, waarbij hij alleen representatieve ondersteuning heeft geboden aan klanten binnen de gehele Group.

X