Milieu & duurzaamheid

Hoe ESG-rapportage het bijhouden van duurzaamheidsgegevens vergemakkelijkt

Een regelgevende verkenning en essentiële verplichting

6 minuten 04/09/2024

Door Atso Andersen, ESG directeur, Advisense 

De eisen voor duurzaamheidsrapportage worden strenger en praktischer en zullen binnenkort worden geïmplementeerd. Het is cruciaal om te begrijpen dat dit niet langer optioneel is; het is verplicht. Zonder rapportagemogelijkheden lopen bedrijven het risico achteruit te gaan.

De intensiteit van rapportage en gerelateerde activiteiten zal blijven toenemen. Hoewel er vooruitgang is geboekt in het beperken van klimaatverandering, is het onwaarschijnlijk dat deze in de nabije toekomst volledig onder controle zal zijn. Daarom is het raadzaam om het belang van ESG serieus te nemen.

Het begint met rapportage, maar de echte impact op het management en zelfs de winstgevendheid van de organisatie volgt in de komende jaren. Regelgeving van banken leidt ertoe dat ze ESG-rapportage gebruiken bij hun financieringsbeslissingen. Simpel gezegd: in de toekomst worden banken geleid om leningen toe te kennen op basis van ESG-prestaties. Groene transitie gaat immers over geld en investeringen.

Gedreven door de noodzaak om de klimaatcrisis aan te pakken en sociale en bestuurlijke overwegingen mee te nemen, zal ESG-gerelateerde regelgeving de financiële rapportagepraktijken een nieuwe vorm geven. Het transformatieve momentum dat ESG-regelgeving binnen het economische systeem heeft, is naar verwachting standvastig gebleven en heeft geleid tot een uitgebreider, ingewikkelder en bindender implementatieproces.

Waar andere regelgeving zich vaak richt op openbaarmaking, introduceert de CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) een vereiste voor grote bedrijven die actief zijn in de EU om due diligence uit te voeren in hun toeleveringsketens. Dit is om werkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor mensenrechten en het milieu te identificeren, te voorkomen, te beperken en te verantwoorden. Leden van het Europees Parlement pleiten voor boetes van minimaal 5% van de wereldwijde omzet van een bedrijf als de GVDB niet wordt nageleefd. Dit weerspiegelt de evolutie van de handhaving van de GDPR, die aanvankelijk op enige minachting kon rekenen, maar geleidelijk aan aan kracht won naarmate omzetgerelateerde boetes werden opgelegd.

Komende ESG-regelgeving voor openbaarmaking en rapportage zal de komende jaren verplicht worden. Nu GVDB-verplichtingen tastbaar worden voor bedrijfs- en financieel managers, introduceert het vooruitzicht van boetes en persoonlijke verantwoordelijkheid nieuwe dimensies in het ESG-landschap. Deze bestuursstructuur komt overeen met de boekhoudwetgeving, maar de uitgebreide verantwoordelijkheden zijn nieuw. Na dramatische heronderhandelingen op het laatste moment zal de CSDD in het voorjaar van 2024 ter stemming worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Druk op regelgeving is reëel

In de loop van vorig jaar is er nog een reeks andere aankondigingen gedaan die wijzen op aanzienlijke vooruitgang in de ESG-regelgeving.

Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) gebaseerd op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De publicatie en goedkeuring van het ESRS door de EU-Commissie in juli 2023 was cruciaal. De structuur en de inhoud werden vastgelegd, met extra flexibiliteit in de tijdschema's op basis van de grootte van de onderneming. Opt-out is ook mogelijk tijdens de overgangsperiode.

Bedrijven met meer dan 750 werknemers zijn de eersten die het ESRS moeten invoeren, en de vereisten zullen worden uitgebreid naar hun onderaannemers, vanwege de opname van effecten, risico's en kansen in de hele waardeketen. De Europese Commissie heeft het ESRS ook gekoppeld aan andere regelgeving, vooral met betrekking tot de financiële sector. Dit weerspiegelt de centrale rol die de ESRS-rapportage zal spelen bij de herverdeling van kapitaal, bijvoorbeeld in de manier waarop banken moeten werken op basis van gerapporteerde ESG-informatie.

EU-taxonomie

In juni 2023 introduceerde de EU-Commissie een nieuw EU-Taxonomiepakket dat wordt uitgebreid met:

  1. duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  2. overgang naar een circulaire economie
  3. preventie en bestrijding van verontreiniging
  4. bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Bovendien breidt het pakket de lijst uit van economische activiteiten die bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering die tot nu toe niet waren opgenomen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de productie- en transportsector.

The EU taxonomy provides a baseline activity list and criteria related to green activities. However, it falls short of encompassing other activities in society which might have impact on environment, leading to the anticipation of future packages. The EU Taxonomy complements ESRS implementation by providing essential definitions and concepts and it's worth noting these interlinkages between EU Taxonomy and ESRS.   

De EU-taxonomie biedt een basislijst van activiteiten en criteria met betrekking tot groene activiteiten. Ze omvat echter niet alle andere activiteiten in de samenleving die een impact kunnen hebben op het milieu, wat leidt tot het anticiperen op toekomstige pakketten. De EU-Taxonomie vult de implementatie van het ESRS aan met essentiële definities en concepten en het is de moeite waard om deze onderlinge verbanden tussen de EU-Taxonomie en het ESRS te vermelden.

The European Single Access Point (ESAP)

Het ESAP ontpopt zich als een "register" voor ESG-documenten en -rapporten, vergelijkbaar met handelsregisters voor financiële overzichten.

Onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig akkoord over het ESAP. Volgens het akkoord zal het ESAP-platform vanaf de zomer van 2027 toegankelijk zijn, met een geleidelijke uitrol om een robuuste implementatie te garanderen. Bovendien wordt beschreven dat de lidstaten hun ESG-rapportagediensten zullen opzetten en materiaal zullen invoeren in het ESAP op Europees niveau. Interessant is dat het ESAP is gemandateerd om onafhankelijk te opereren in plaats van als uitbreiding van bestaande handelsregisters.

Het ESAP is een logische stap in het opzetten van een nieuwe rapportagepraktijk. In de tussentijd zullen beleggers te maken krijgen met hoge rapportagekosten omdat gegevens op een andere manier moeten worden verzameld.

International Standard Setting 

Het wereldwijde bereik van de ESG-boodschap is duidelijk.

In juni 2023 publiceerde IFRS (ISSB) de eerste twee wereldwijde standaarden voor informatieverschaffing die zijn ontworpen om duurzaamheidsgerelateerde risico's en kansen te communiceren. IFRS S1 biedt een reeks toelichtingsvereisten die zijn ontworpen om bedrijven in staat te stellen met beleggers te communiceren over de duurzaamheidsgerelateerde risico's en kansen waarmee ze worden geconfronteerd voor de korte, middellange en lange termijn. IFRS S2 bevat specifieke informatie over het klimaat als aanvulling op IFRS S1. In de zomer heeft de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) de standaarden bekrachtigd en roept nu de 130 aangesloten rechtsgebieden op om na te gaan hoe ze de nieuwe standaarden in hun regelgevend kader kunnen implementeren.

De echte uitdaging

Het ESG-momentum in Europa blijft onwrikbaar. De golfeffecten zijn aanzienlijk, want zelfs de kleinste onderaannemers zullen worden beïnvloed door de ESG-regelgeving, via de vragen en eisen van grote bedrijven en banken.

De echte uitdaging is dat alle disciplines, inclusief administratie, IT, risicobeheer en management, zich zullen moeten aanpassen aan de nieuwe eisen en praktijken. Als reactie op de ontwikkelingen zijn er nieuwe beroepen ontstaan, zoals ESG-auditor/verzekeraar.

De echte uitdaging is echter de inhoud. Een voorbeeld ter overweging: ESRS E4 vraagt narratief over bedrijfsactiviteiten in of nabij biodiversiteitgevoelige gebieden. Weten we precies wat een biodiversiteitsgevoelig gebied is, zoals een accountant het graag zou zien, en waar het bedrijf actief is? De presentatie moet ook gebaseerd zijn op een aantal feiten. Sommige van deze feiten moeten echter nog worden vastgesteld.

Hoe kan ik me voorbereiden op de CSRD-rapportageverplichting?

DE KRACHT VAN DRIE. AMCS, een wereldwijde leider in milieu-softwareoplossingen, heeft Quentic en Figbytes, marktleiders in veiligheid & duurzaamheid, samengevoegd om haar wereldwijde suite van technologische oplossingen die fundamentele industrieën aandrijven, aan te vullen.

De Quentic en FigBytes platforms combineren het verzamelen, beheren en berekenen van gegevens met krachtige rapportagetools die elke EHSQ en duurzaamheidsuitdaging vereenvoudigen. Door belanghebbenden te ondersteunen van de directiekamer tot aan de lopende band, zorgen AMCS, Quentic en FigBytes voor slimmere, veiligere en duurzamere activiteiten.

Met de grote tijdsinspanning en hoeveelheid gegevens uit verschillende regio's die nodig zijn voor een CSRD-rapport, kan cloud-gebaseerde software zoals het AMCS Sustainability Platform:

  • Het verzamelen van gegevens stroomlijnen en duurzaamheidsinformatie centraliseren
  • GHG accounting en berekeningen in real-time automatiseren
  • De gebruikte methodologieën bijwerken om te voldoen aan internationaal erkende raamwerken
  • Rapporten aanpassen om te voldoen aan de eisen van individuele ESG-standaarden, waaronder ESRS

Het is nu tijd om je voor te bereiden op de CSRD-deadline. Als je klaar bent om te beginnen, plan dan vandaag nog een afspraak in met een AMCS solutions adviseur om te leren hoe we kunnen helpen bij het stroomlijnen van uw duurzaamheidsrapportage en klimaat openbaarmakingsprogramma.

X