Arbeidsveiligheid

De ongevallendriehoek verklaard

Hoe kan dit statistisch instrument worden gebruikt om de arbeidsveiligheid te evalueren en te verbeteren?

7 minuten05/07/2022

Hoe belangrijk zijn bijna-ongevallenrapporten in de arbeidsveiligheid? Als onderdeel van het Safety Management Trend Report 2022 hebben wij meer dan 600 Europese specialisten ondervraagd die zich dagelijks bezighouden met veiligheid en gezondheid op het werk - en 55% van hen vertelde ons dat zij bijna-ongevallen als een integraal onderdeel van hun KPI's beschouwen. Waarom is het dan zo belangrijk om bijna-ongevallen te onderzoeken en ermee aan de slag te gaan? Een duidelijke illustratie komt van de ongevallendriehoek, die de relatie tussen de ernst en de frequentie van ongevallen weergeeft. Soms ook bekend als de 'veiligheidsdriehoek', visualiseert deze de verbanden en normale verdelingen tussen dodelijke of ernstige ongevallen, minder ernstige ongevallen en bijna-ongevallen. Het laat duidelijk zien hoe belangrijk een holistische benadering van incidentenbeheer kan zijn. Waarom? Omdat de driehoeksvorm geen toeval is: In de meeste gevallen is een ernstig ongeval slechts het topje van de ijsberg. Door naar het volledige plaatje te kijken - dat wil zeggen door rekening te houden met bijna-ongevallen en onveilig gedrag - kunnen potentiële optimalisaties met verreikende gevolgen worden geïdentificeerd. In dit artikel stellen we de verschillende ongevallendriehoeken voor, leggen we uit hoe ze u kunnen helpen uw ongevallen-KPI's doeltreffender te evalueren en laten we zien hoe u doelstellingen voor een betere arbeidsveiligheid kunt definiëren.

De Wet van Heinrich en de eerste ongevallendriehoek

Wanneer we proberen te begrijpen hoe de ongevallendriehoek werkt en wat hij precies voorstelt, kan het nuttig zijn om terug te kijken naar de oorsprong ervan. In de jaren dertig deed Herbert W. Heinrich empirisch onderzoek naar arbeidsveiligheid. In zijn analyse van 550.000 ongevallen in industriële omgevingen in de VS, identificeerde hij een bijna constante verhouding van ernstige ongevallen, minder ernstige ongevallen en bijna-ongevallen. Voor elk ernstig ongeval (met ernstig letsel of dodelijke afloop) waren er 29 minder ernstige ongevallen en 300 bijna-ongevallen. Deze "1-29-300"-verhouding werd in academische tijdschriften bekend als de Wet van Heinrich, vaak afgebeeld in de vorm van een driehoek, die dient als visuele voorstelling van de relatieve frequentie van verschillende soorten ongevallen.

Updates voor moderne arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid op het werk zijn in de 90 jaar sinds de analyse van Heinrich in alle opzichten geëvolueerd - en dat geldt ook voor de ongevallendriehoek. Een van de meest opvallende toevoegingen kwam van Frank E. Bird, die een vierde niveau aan de driehoek toevoegde. Bird maakte een onderscheid tussen ongevallen met dodelijke afloop en ongevallen met ernstig letsel die tot verloren arbeidstijd leiden, om een genuanceerder beeld te geven van de ernst van ongevallen op het punt van de driehoek.

Hoe de ongevallendriehoeksverhouding in de praktijk toe te passen

Alle drie piramides illustreren dat er veel meer kan worden geleerd van kleine ongevallen en bijna-ongevallen dan van ernstige ongevallen die slechts zelden voorkomen. Het is echter de vraag of het rechtstreeks mogelijk is om de kans op ernstige ongevallen te verkleinen door het aantal minder ernstige ongevallen te verminderen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het identificeren en corrigeren van problemen op de lagere niveaus van de piramide en het gebruiken van de verworven inzichten om de algemene gezondheid en veiligheid te verbeteren een effect zal hebben op de algemene veiligheidsprestaties en -cultuur. Dit onderstreept ook het belang van een actieve cultuur van mislukkingen en feedback. Een laag aantal gemelde bijna-ongelukken hoeft echter niet te betekenen dat er weinig incidenten hebben plaatsgevonden. Als we kijken naar de statistische waarschijnlijkheid die in de ongevallendriehoek wordt geïllustreerd, worden bijna-ongelukken en veiligheidsincidenten namelijk vaak gewoon niet gemeld.

Bij het bepalen van een reeks KPI's voor incidentenbeheer moet u zich niet alleen richten op ernstige ongevallen aan het uiteinde van de driehoek, maar ook op de verhouding tussen bijna-ongevallen en minder ernstige ongevallen in uw bedrijf. In welke mate komen de cijfers van uw bedrijf overeen met de ongevallendriehoek? Wat kunt u hieruit afleiden? In de regel geldt: hoe "vlakker" de piramide, hoe beter. Dit betekent dat meldingen en voorvallen van onveilig gedrag of bijna-ongevallen veel vaker moeten voorkomen dan ernstige of dodelijke ongevallen. Dit wijst niet alleen op zeer veilige werkprocessen, het is ook een indicatie van een positieve bedrijfscultuur.

Praktische tips om meer bijna-ongelukken te melden

De ongevallendriehoek maakt duidelijk dat veiligheidsmanagers erop vertrouwen dat een groot deel van de bijna-ongevallen wordt gemeld. In een recent LinkedIn-onderzoek gaf 56% van de respondenten echter aan dat het een "grote uitdaging" is om werknemers zover te krijgen dat ze bijna-ongelukken openlijk melden. Dus hoe kunt u deze uitdaging overwinnen en meer gegevens over bijna-ongevallen verkrijgen?

Maak het werknemers zo gemakkelijk mogelijk om meldingen in te dienen. Neem hindernissen en barrières weg door eenvoudige, soepele technologie te introduceren die weinig tot geen training vereist. Vervolgens kunt u zich richten op het motiveren van uw werknemers om het nieuwe rapportagesysteem te gebruiken.

A further accident triangle was produced in 2003 on behalf of ConocoPhillips, with at-risk behavior added as an additional level at the base of the triangle.

U moet persoonlijke stimulansen geven, maar ook duidelijk maken dat u uw doel van meer bijna-ongelukmeldingen alleen kunt bereiken als iedereen samenwerkt. Dit legt een zekere druk op de meer passieve werknemers. Introduceer beloningen voor werknemers die bijzonder actief zijn in het melden van hun waarnemingen. Communiceer via een aantal verschillende kanalen, zoals e-mail, uw EHSQ-software, mededelingenborden, uw intranet en de sociale netwerken van uw bedrijf. Zorg ervoor dat u uw boodschappen consistent communiceert en zet ze op de agenda tijdens relevante vergaderingen.

Als het gaat om het meten van het succes van bijna-ongevallenrapportage, zijn positieve KPI's over het algemeen inzichtelijker dan negatieve KPI's. U zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met te kijken naar het totale aantal bijna-ongevalsmeldingen per persoon per jaar. Om te beginnen zou een realistische doelstelling tussen 1 en 10 meldingen per persoon per jaar kunnen liggen, afhankelijk van de huidige veiligheidscultuur van uw bedrijf.

Als uw initiatief aan vaart wint en u een groot aantal meldingen ontvangt, moet u klaar staan om snel te reageren. U hoeft niet per se degene te zijn die feedback geeft - maar u moet er wel voor zorgen dat er feedback wordt gegeven. De eenvoudigste manier om dit te doen is een EHSQ softwareoplossing te introduceren die zowel de feedbackprocessen als de opvolgingstaken automatiseert. Als werknemers betrokken raken en u samen uw doelstellingen haalt, is het belangrijk om dit te communiceren en te vieren. En vergeet tot slot niet de lat hoger te leggen met ambitieuzere doelen voor het volgende jaar. Elke eindstreep is immers het begin van een nieuwe race.

X